R.K. Gymnastiekvereniging
St. Paul Dordrecht

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die permanent aan de ontwikkeling van www.stpaul-dordrecht.nl besteed wordt, is het mogelijk dat onderdelen informatie onvolledig en/of onjuist is. In het kader van die ontwikkelingen wordt www.stpaul-dordrecht.nl regelmatig aangevuld, gewijzigd en verbeterd zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is de gebruiker niet toegestaan de auteursrechtelijk beschermde onderdelen in www.stpaul-dordrecht.nl openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de R.K. Gymnastiekvereniging St. Paul.

De auteursrechten op de content van www.stpaul-dordrecht.nl rust bij het de uitgever respectievelijk de auteur van de content. Niets uit deze content mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand gewijzigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Het bestuur van de R.K. Gymnastiekvereniging St. Paul kan er niet voor instaan dat de informatie in www.stpaul-dordrecht.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de gebruiker wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Het bestuur van de R.K. Gymnastiekvereniging St. Paul sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.stpaul-dordrecht.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.stpaul-dordrecht.nl of onderdelen daarvan te kunnen raadplegen.

Het bestuur van de R.K. Gymnastiekvereniging St. Paul is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.stpaul-dordrecht.nl is verkregen.
© 2020 St. Paul Dordrecht disclaimer privacy policy web janpinto.nl